Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty jejichž osobní údaje zpracováváme o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany soukromí subjektů údajů.

Odpovědné osoby

Správce osobních údajů:
Josef Novotný, IČ: 74212362, se sídlem Jirkovská 5047, 430 04 Chomutov
Zapsán v živnostenském rejstříku
Kontakty pro uplatnění Vašich práv: Telefon: +420 733 363 389, E-mail: info@moderni-darky.cz

Základní pojmy

GDPR:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné od 25. 5.2018.

Osobní údaj:
Osobním údajem se ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů = Vás).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při vyplnění objednávky, nebo při registraci do zákaznické sekce na webovém rozhraní www.funget.cz nám poskytujete některé Vaše osobní údaje ((jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa) a to za účelem plnění smlouvy, nebo administrace zákaznické sekce. Registrací do zákaznické sekce nám udělujete souhlas se zpracováním svých vyplněných osobních údajů. Údaje získané a spravované na základě tohoto souhlasu mohou být správcem uloženy po dobu 10 let od udělení tohoto souhlasu; po uplynutí 10leté doby je správce povinen získané osobní údaje zlikvidovat, pokud mu nebude k jejich zpracovávání svědčit jiný řádný titul.  

Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v níže uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

a. Co jsou osobní a další údaje?

Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

b. Jak využíváme osobní a další údaje?

Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

c. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00041325. Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 10 let;  po uplynutí 10leté doby je správce povinen získané osobní údaje zlikvidovat, pokud mu nebude k jejich zpracovávání svědčit jiný řádný titul. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

d. Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce, zpracovateli osobních údajů, kterého správce pověří, jakož i subjektům, které jsou oprávněny šířit obchodní sdělení správce; správce odpovídá za to, že všichni příjemci údajů budou postupovat v souladu s tímto souhlasem a se závaznými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, výjimku představují externí dopravci a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby (doručovací adresa, kontaktní telefon a email).

e. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.

Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.

Před tím, než pokračováním v registraci udělíte tento souhlas, vezměte na vědomí, že máte právo:

- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům a tyto nechat aktualizovat, nebo opravit; 
- právo na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování svých údajů, 
- vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, 
- kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů udělený správci 
- podat stížnost týkající se nakládání s Vašimi údaji u dozorového úřadu dle zákona či jiného závazného právního předpisu
  (úřad typu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiný obdobný úřad na něj navazující či jej nahrazující). 
- požádat nás, nebo zpracovatele o vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů;

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Osobní údaje zpracováváme za jednoznačně vymezeným účelem:

Kategorie subjektů údajůÚčel zpracování osobních údajůPrávní základ a zpracovávané osobní údajeDoba zpracování
Naši zákazníciPlnění a realizace smluv uzavřených se zákazníkyPrávním základem je plnění smlouvy.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo kreditní karty, číslo bankovního účtu), historii objednávek, IP adresu, cookies a registrační údaje k účtu, prostřednictvím kterého se přihlašujete, a údaje z reklamačního formuláře (identifikace produktu, vady produktu).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a záruční doby.
Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvyPrávním základem je náš oprávněný zájem spočívající v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které za trvání našeho smluvního vztahu mohly vzniknout.

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu), historii objednávek, IP adresu, cookies a registrační údaje k účtu, prostřednictvím kterého se přihlašujete, a údaje z reklamačního formuláře (identifikace produktu, vady produktu) jsou po ukončení smlouvy nezbytné pro vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a jiných smluvních povinností ze smluv uzavřených mezi námi a těmito subjekty údajů.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu čtyř let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení po celou dobu řízení.
Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daníPrávním základem je plnění právní povinnosti, kterou nám ukládají právní předpisy jako zákon zákona o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (doručovací adresa nebo adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon), účetní údaje (číslo bankovního účtu a další informace na daňových dokladech
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až podobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnilo zákazníkovi poskytnuté plnění
Šíření obchodních sdělení v podobě odborných informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek našeho zboží nebo služebPrávním základem je náš oprávněný zájem poskytovat a nabízet Vám obdobné zboží ne, které odpovídají Vašim potřebám, na základě našeho společného obchodního vztahu.

Ke zpracování identifikačních a kontaktních osobních údajů zákazníků dochází za účelem šíření obchodních sdělení.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.
Návštěvníci internetových stránekStatistiky před anonymizací údajů, zobrazování reklam na naše služby nebo zbožíPrávním základem je nás oprávněný zájem ve smyslu
a) zlepšování našich služeb a zaměření se, co Vás opravdu zajímá;
b) nabízet Vám obdobné služby nebo zboží, které odpovídají Vašim potřebám, na základě přístupu na naše internetové stránky.


Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 6 měsíců
Zaslání odpovědi na dotaz návštěvníka internetových stránekPrávním základem je plnění smlouvy nebo váš souhlas

Identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon), IP adresu a cookies, dotaz položený prostřednictvím formuláře.
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do vyřízení dotazu z kontaktního formuláře, nejdéle však 30 dní nebo doba, po kterou trvá Váš souhlas se zpracováním.
Odběratelé novinekPravidelné zasílání obchodních sdělení e-mailemPrávním základem je souhlas, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek.

Identifikační údaje (jméno a příjmení), kontaktní údaj (e-mail).
Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány do odvolání souhlasu.

Osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování – viz tabulka výše. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví.

Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz).
My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice. 

COOKIES

Po vaší první návštěvě našich stránek odešle náš server na váš počítač malé množství dat a uloží je tam. Při každé další návštěvě stránek pak prohlížeč tato data pošle zpět serveru. Tomuto malému souboru se říká „cookie“ a je to krátký textový soubor, obsahující specifický řetěz znaků s jedinečnými informacemi o vašem prohlížeči. Cookies využíváme k tomu, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a lépe porozuměli tomu, jak lidé používají naše stránky. Proto máme v cookies uloženy preference uživatelů a s jejich pomocí sledujeme uživatelské trendy a to, jak se lidé na našich stránkách chovají a jakým způsobem si je prohlížejí.

Většina prohlížečů je nastavena tak, aby cookies přijímala. Vy ale máte možnost nastavit si prohlížeč tak, aby cookies blokoval nebo aby vás o zaslání cookies informoval. Bez cookies však některé služby nebo funkce nebudou správně fungovat.

Naše internetové stránky využívají pouze cookies „první strany“, tedy cookies používané pouze našimi webovými stránkami (dále jen cookies první strany) a cookies „třetích stran“ (tedy cookies pocházejících z internetových stránek třetích stran). Cookies první strany využíváme pro ukládání uživatelských preferencí a údajů, potřebných během vaší návštěvy na internetových stránkách (např. obsah vašeho nákupního košíku). Cookies třetích stran používáme pro sledování uživatelských trendů a vzorců chování, cílení reklamy a to za pomoci třetích stran - poskytovatelů webových statistik. Cookies třetích stran použité pro sledování trendů a vzorců chování využívají pouze naše internetové stránky a poskytovatel webových statistik, nejsou sdíleny s žádnou další třetí stranou.

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby.Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům využijte Váš uživatelský účet nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu
Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Odvolat souhlas můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz
Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.

Opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na výmaz osobních údajů
Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 •  odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod
     pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 •  vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 •  naše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 •  osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 •  osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 •  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie, 
     nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.

Požadovat výmaz v těchto případech můžete prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné 

 •  pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 •  k splnění našich právních povinností;
 •  z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 •  pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je
     pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 •  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:

 •  popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu,
     abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 •  zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 •  Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
     ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;'
 •  vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno,
     zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Jak je uvedeno výše, omezení zpracování můžete požadovat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:

 •  V případě,že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 •  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

 •  Jsou-li Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, nebudeme je dále zpracovávat, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.
 •  Námitku můžete podat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo na přenositelnost údajů
V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné. Vaše osobní údaje můžete získat prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu nebo kontaktů uvedených v těchto zásadách.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování
Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů
Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 6.05. 2018.